Informace o ochraně osobních údajů uchazeček a uchazečů o zaměstnání

 

Na tuto stránku jste byli přesměrováni odkazem, protože jste projevili zájem o informace o tom, jak zacházíme s (Vašimi) osobními údaji v souvislosti s žádostí o zaměstnání.

 

Kdo odpovídá za zpracování osobních údajů?

Ve smyslu práva na ochranu osobních údajů za ně odpovídá společnost

 

WBS Tierpark-Betriebs-GmbH

zastoupená jednatelem Tino Jörke

Schwarzer Weg 1

01968 Senftenberg, Německo

Tel.: +49 (0) 3573/7073-0

E-mail: info@iw-nl.de

 

Které Vaše údaje zpracováváme? A za jakým účelem?

Zpracováváme údaje, které jste nám o sobě zaslali v souvislosti se svou žádostí o zaměstnání, abychom prověřili, že jste vhodnou osobou na dané (nebo případně jiné volné) pracovní místo v naší společnosti, a abychom provedli výběrové řízení.

 

Na jakém právním důvodu se to zakládá?

Právním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů v tomto výběrovém řízení je primárně § 26 německého zákona na ochranu osobních údajů ve znění platném od 25. 5. 2018. Podle něj je přípustné zpracování těch údajů, které jsou vyžadovány v souvislosti s rozhodnutím o vzniku pracovního poměru.

 

Pokud jsou údaje vyžadované po ukončení výběrového řízení, příp. k vymáhání práva, může zpracování údajů probíhat na základě podmínek stanovených v čl. 6 GDPR (DSGVO), zejména pro splnění oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš zájem v tomto případě spočívá v uplatnění nebo zamítnutí nároků.

 

Jak dlouho jsou údaje uchovávány?

Údaje uchazeček a uchazečů jsou v případě odvolání souhlasu k jejich zpracování po 6 měsících vymazány.

 

V případě, že jste souhlasili s dalším uchováváním svých osobních údajů, převedeme Vaše údaje do databáze uchazečů. Odtud budou údaje po uplynutí dvou let vymazány.

 

Pokud v rámci výběrového řízení pracovní místo získáte, budou Vaše údaje převedeny z databáze uchazečů do personálního informačního systému.

 

Komu budou osobní údaje předávány?

Naše společnost je 100% dceřinou společností společnosti Integrationswerkstätten gGmbH Niederlausitz. Výběrové řízení je prováděno mateřskou společností, tj. Integrationswerkstätten gGmbH Niederlausitz. Z toho důvodu obdrží Vaše osobní údaje také spolupracovníci společnosti Integrationswerkstätten gGmbH Niederlausitz, kteří jsou za výběrové řízení odpovědní. Vaše osobní údaje ze žádosti o zaměstnání jsou po jejím obdržení zabezpečovány personálním oddělením. Vhodné žádosti jsou potom předány pracovníkům oddělení odpovědným za danou pracovní pozici. Poté je odsouhlasen další postup. V naší společnosti mají přístup k Vašim údajům zásadně pouze ty osoby, které je potřebují k zajištění řádného postupu při výběrovém řízení.

 

Kde se údaje zpracovávají?

Údaje se zpracovávají výhradně ve výpočetních střediscích Evropské unie.

 

Vaše práva „subjektu údajů“

Máte právo na informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.

Prosíme Vás o pochopení, že v případě žádosti o informace, která neprobíhá písemně, od Vás případně vyžadujeme důkazy, které by prokázaly, že jste osobou, za kterou se vydáváte.

 

Dále máte ze zákona právo na opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování.

 

Dále máte zákonné právo vznést námitku proti zpracování. Zejména máte právo vznést námitku podle čl. 21 odst. 1 a 2 německého nařízení GDPR proti zpracování svých údajů v souvislosti s přímou reklamou, pokud probíhá na základě posouzení zájmů.

 

Pokud jsou osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat s platností do budoucna.

 

Kromě toho máte právo na přenositelnost údajů.

 

 

Naše pověřenkyně pro ochranu osobních údajů

V naší společnosti jsme jmenovali pověřenkyni pro ochranu osobních údajů. Můžete ji zastihnout na následujících kontaktech:

 

Integrationswerkstätten gGmbH Niederlausitz

– pověřenkyně pro ochranu osobních údajů Andrea Weiß –

Schwarzer Weg 1

01968 Senftenberg, Německo

datenschutz@iw-nl.de

 

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost na námi prováděné zpracování osobních údajů u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 

Stav: května 2018